Vedtægter for Foreningen Bedrock

§ 1. Navn

1.1 Foreningens navn er: Bedrock

1.2 Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune

1.3 Foreningen er medlem af Landsforeningen ORA

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

2.1 At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning og understøtte foreningens medlemmer gennem fælles læring og undervisning for gensidigt at dygtigere hinanden på musikken og foreningsarbejdet.
2.2 At fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder indenfor rytmisk amatørmusik for foreningens medlemmer, herunder:
2.3 At formidle undervisningsmuligheder.
2.4 At formidle samspilsmuligheder.
2.5 At formidle egnede øvelokaler.
2.6 At formidle egnede studiefaciliteter.
2.7 At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.fl. (offentlige forhold, tilskud, sponsorering, fundraising m.m.)
2.8 At medlemmerne skaber et aktivt musikmiljø i foreningens lokaler.
2.9 At drive øvelokaler i samarbejde med Københavns Kommune.

§ 3. Medlemmer

3.1 Som medlem kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.

3.2 Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse og verificeres på førstkommende bestyrelsesmøde.

3.3 Foreningens medlemmer er jf. § 1.3 automatisk medlemmer af Landsforeningen ORA.

3.4 Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentindbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.

3.5 Medlemskab kan endvidere ophæves af bestyrelsen, hvis et medlem skønnes at skade foreningens interesser eller anseelse, eller ved vedvarende undladelse af kontingentindbetaling.

3.6 Beslutning om eksklusion efter § 3.5 kan indbringes for bestyrelsen eller ved førstkommende generalforsamling.

3.7 Medlemmer har pligt til at oplyse bestyrelsen om ændringer i deres stamdata, dvs. adresse, telefonnummer og emailadresse.

3.8 For at opnå medlemskab, skal man ved indmeldelse erhverve sig en nøgle til ens øvelokale under gældende procedurer.

§ 4. Kontingent

4.1 Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsfristen er den 1. bankdag i hver måned. Bestyrelsen har bemyndigelse til at justere kontingentet ved eventuelle husleje- eller el-afgiftsstigninger. Kontingentforøgelse kan kun ske med minimum to måneders varsel.

4.2 Medlemmerne forpligter sig til at oprette en automatisk kontooverførsel fra deres bank til foreningens konto. Dispensation til fast månedlig overførsel kan i særlige tilfælde gives i en begrænset periode, af et flertal i den siddende bestyrelse, ved indsendelse af skriftlig anmodning herom.

4.3 Kvittering for betalt medlemskontingent er gyldigt medlemsbevis.

§ 5. Lokaler

5.1 Foreningens lokaler må kun anvendes i overensstemmelse med § 2.

5.2 Bestyrelsen har bemyndigelse til ophævelse af medlemskab for bands eller enkeltpersoner, hvis det skønnes at lokalerne er blevet misligholdt over længere tid, eller ikke bliver anvendt til de af § 2 opstillede formål.

5.3 Beslutning om eksklusion efter § 5.2 kan indbringes for bestyrelsen eller ved førstkommende generalforsamling.

5.4 Hvert af foreningens 7 øverum er ansvarlig for at udpege en rummand. Rummanden varetager kontakten mellem bestyrelsen og det pågældende øverum. Bestyrelsen indkalder løbende til rummandsmøder for samtlige rummænd.

5.5 Foreningens fælleslokale – værksted/mødelokale – kan bookes og anvendes af alle medlemmer. Booking foregår ved de af bestyrelsen anviste retningslinjer.

§ 6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest medio maj. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

6.3 Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret.

6.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f.eks. ved personvalg. Stemme kan afgives ved fuldmagt på betingelse af at denne er skriftlig, og at fuldmagten gives til et bestyrelsesmedlem.

6.5 Beslutning om ændring af vedtægter
træffes med almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsnings §§, der kræver mindst 2/3 flertal.

6.6 Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

· Valg af dirigent og referent.
· Valg af stemmetællere.
· Formandsberetning.
· Godkendelse af årsregnskab.
· Indkomne forslag.
· Valg af bestyrelse (når bestyrelsen er på valg jf. § 7).
· Valg af revisor.
· Evt.

6.7 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne, med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 7. Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 personer. Genvalg kan finde sted.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer osv., og fastsætter selv sin forretningsorden.

7.4 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og afholdes mindst 6 gange årligt.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

7.6 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil samt tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

7.7 Formand, næstformand og kasserer tegner foreningen.

7.8 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

7.9 Ingen bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for bestyrelses- eller udvalgsarbejde.

§ 8. Regnskab

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

§ 9. Midler

9.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål.

9.2 Finansiering af aktiviteter udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud, samt evt. privatsponsorering m.m.

§ 10. Forpligtigelser

10.1 For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

§ 11. Foreningens opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning (se § 6 stk. 5).

11.2 Til foreningens opløsning at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

11.3 Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til de i § 2 nævnte musikaktiviteter.

11.4 Midlerne kan evt. besluttes overdraget til Landsforeningen ORA, der således i lokalforeningens sted påtager at varetage medlemmernes interesser.

11.5 Vedtægterne er godkendt på foreningens stiftende generalforsamling d. 20. marts 2001 og senest revideret på den årlige generalforsamling 22. august 2020.

Skriv et svar